Lee Vandværk A.m.b.a.Vinterlukning af sommerhuset.


Beslut, hvornår det er fornuftigt at tappe vandet af husets rørsystem.

Det sikreste er at tømme fra målerbrønden og ind i huset.


I løbet af vinteren kommer der frost i huset - først i udvendige haner - og rør, der ligger i ydervæggen. Siden kommer frosten ned i jorden og ind i huset.


Har man ikke frostsikret huset, må man regne med uventede ekstraomkostninger. Billigst er en udvendig frostsprængt hane, med et spild, der beløber sig til 3-400 kr. i døgnet. Langt alvorligere er det, hvis skaden sker inde i huset, så det ødelægges.


Lav varme i huset giver ikke 100% sikkerhed - tænk bare på, at strømmen kan blive afbrudt, fx ved at HPFI-relæet slår fra!


Vandrørene skal tømmes for vand - det samme gælder installationerne inde i huset. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at der altid skal være vand på vandvarmeren, når den er tændt. Derfor sluk for den, mens den er fyldt med vand, og tænd først, når den er fyldt op igen.


 

Forslag til aktivitetsplan!


VED AFREJSE


Vigtigt - Sluk for strømmen til vandvarmeren i målerskabet.


Ude i målerbrønden

Drej grebene til VANDRET.

Først på vandværkssiden (hvor målernummeret er) – hermed lukkes for vandet.

Dernæst på hussiden - her åbnes en aftapnings-/udluftningshane.


Udvendig aftapningshane på husvæggen åbnes.


Inde

Tøm cisternen, og fyld derefter en lille håndfuld salt i toilettet.

Tap vand af vaske- & opvaskemaskine.

Åbn hanerne i køkken og bad, så vandet løber ud i afløbet eller til målerbrønden. Det tager flere minutter, fordi vandvarmeren skal tømmes!

Når der ikke løber mere vand ud (kontrollér målerbrønden), lukkes alle haner i køkken og bad igen. VIGTIGT - så undgås oversvømmelseskader, hvis der ved et uheld åbnes i målerbrønden.


Udvendig aftapningshane på væggen lukkes.


 


VED ANKOMST


Inde kontrolleres:

Er hanerne i køkken og bad lukket?

Er strømmen til vandvarmeren afbrudt?


Ude i målerbrønden

Drej begge greb til lodret. Hussiden først.


Inde

Åben forsigtigt for hanerne i huset - så luften i rørene kan komme ud.

Der vil formentlig sive meget luft ud fra den ‘varme’ hane, indtil vandvarmeren er fyldt.


Vigtigt - Først når vandvarmeren er fyldt, må strømmen tilsluttes i målerskabet.


Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler!


Denne anvisning må kun opfattes som en hjælp ved vinterlukningen af huset.

Vandværket påtager sig intet ansvar, hvis der opstår frostsprængninger!